Kwan Sheung Chi + Wong Wai Yin

Works
Overview

KWANG Sheung Chi born in 1980 in Hong Kong 
WONG Wai Yin born in 1981 in Hong Kong
They work and live in Hong Kong